GAMO Pardubice s.r.o.

Fir­ma GAMO Par­du­bi­ce s.r.o., zalo­že­ná 23. břez­na 1998, se spe­ci­a­li­zu­je na eko­lo­gic­ké naklá­dá­ní s odpa­dy a recyk­la­ci sta­veb­ních mate­ri­á­lů. Pro­vo­zu­je­me recyk­lač­ní stře­dis­ko v Miku­lo­vi­cích, kde při­jí­má­me sta­veb­ní odpad bez nebez­peč­ných pří­mě­sí. Ten­to odpad recyklu­je­me a zno­vu vyu­ží­vá­me ve sta­veb­nic­tví, při­čemž sepa­ru­je­me nežá­dou­cí pří­mě­si a pře­dá­vá­me je k odbor­né likvidaci.

Nabí­zí­me také odvoz suti ze sta­ve­niš­tě do Miku­lo­vic a mož­nost dočas­né­ho ulo­že­ní a úpra­vy suti pod­le poža­dav­ků kli­en­ta. Ten­to pří­stup šet­ří nákla­dy na ulo­že­ní a dopra­vu odpa­du a je stá­le více vyu­ží­ván sta­veb­ní­mi fir­ma­mi. Naše služ­by při­spí­va­jí k udr­ži­tel­nos­ti a eko­lo­gic­ké­mu hos­po­da­ře­ní ve stavebnictví.