Ceník

Ceny jsou uve­de­ny bez DPH a jsou ori­en­tač­ní. Mohou se lišit v závis­los­ti na aktu­ál­ní situ­a­ci na trhu.

Pro aktu­ál­ní ceny, nebo indi­vi­du­ál­ní poptáv­ku nás kon­tak­tuj­te. Může­te vyu­žít for­mu­lář pod cení­kem. Obra­tem vám zašle­me ceno­vou nabíd­ku. Dal­ší kon­takt­ní mož­nos­ti jsou uve­de­ny na strán­ce Kon­takt.

Příjem odpadů

Číslo odpaduDruh odpaduCena zaCena v Kč bez DPH
170101 Beton do 50 cm t 300,-
170101 Beton nad 50 cm t 520,-
170101 Železobeton t 760
170302 Asfaltové směsi mimo 170301 t 0,-
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,tašek a keramických výrobků t 300,-
170504 Zemina a kamení bez příměsí jílu t 300,-
170107 Porobeton, ytong bez příměsí t 0,-

V pří­pa­dě zne­čis­tě­ní dal­ším nekon­ta­mi­no­va­ným odpa­dem jako např. papí­rem, dře­vem, sta­veb­ní­mi izo­la­ce­mi apod. může být účto­vá­na při­ráž­ka k ceně pří­pad­ně odpad nemu­sí být na sklád­ku přijat.

Dle potře­by zákaz­ní­ka zajis­tí­me ulo­že­ní odpa­du včet­ně jeho odvo­zu na Recyk­lač­ní stře­dis­ko kon­tej­ne­ro­vou dopravou.

Prodej recyklátu

Druh recyklátuCena zaCena v Kč bez DPH
Směsný cihla, beton 0 — 12 mm t 70,-
Směsný cihla, beton 0 — 63 mm t 170,-
Betonový recyklát 0 — 63 mm t 280,-
Betonový recyklát 12 — 63 mm t 290,-

Nabí­zí­me výhod­né smluv­ní ceny pro stá­lé zákaz­ní­ky a zákaz­ní­ky, kte­ří budou uklá­dat suť a záro­veň ode­bí­rat recyklát.

Prodej tříděné zeminy

Druh zeminyCena zaCena v Kč bez DPH
Tříděná zemina GAMO (frakce 0 — 16 mm) t vyprodáno
Tříděná zemina GAMO pro HTU (frakce 0 — 63 mm) t vyprodáno

Nabí­zí­me výhod­né smluv­ní ceny pro stá­lé zákaz­ní­ky a zákaz­ní­ky, kte­ří budou uklá­dat a záro­veň odebírat.

Zadat nezávaznou poptávku