Služby

Likvidace stavebního odpadu

Ke tří­dě­ní a násled­nou recyk­la­ci je při­jí­mán pou­ze násle­du­jí­cí odpad dle Kata­lo­gu odpa­dů Vyhláš­ky č. 381/2001 Sb.,v plat­ném znění:

 • 10 09 08 — licí for­my a jádra pou­ži­tá k odlé­vá­ní neu­ve­de­ná pod čís­lem 10 09 07
 • 10 10 08 — licí for­my a jádra pou­ži­tá k odlé­vá­ní neu­ve­de­ná pod čís­lem 10 10 07
 • 10 12 01 — odpad­ní kera­mic­ké hmo­ty jejich tepel­ným zpracováním
 • 10 12 08 — odpad­ní kera­mic­ké zbo­ží, cih­ly, taš­ky a sta­vi­va (po tepel­ném zpracování)
 • 10 13 01 — odpad suro­vin před tepel­ným zpracováním
 • 10 13 14 — odpad­ní beton a beto­no­vý kal
 • 17 01 01 — beton
 • 17 01 02 — cihly
 • 17 01 03 — taš­ky a kera­mic­ké výrobky
 • 17 01 07 — smě­si nebo oddě­le­né frak­ce beto­nu, cihel, tašek a kera­mic­kých výrob­ků neu­ve­de­né pod čís­lem 17 01 06
 • 17 03 02 — asfal­to­vé smě­si neu­ve­de­né pod čís­lem 17 03 01
 • 17 05 04 — zemi­na a kame­ní neu­ve­de­né pod čís­lem 17 05 03
 • 17 05 06 — vytě­že­ná hlu­ši­na neu­ve­de­ná pod čís­lem 17 05 05
 • 17 05 08 — štěrk ze želez­nič­ní­ho svrš­ku neu­ve­de­ný pod čís­lem 17 05 07
 • 17 06 04 — izo­lač­ní mate­ri­á­ly neu­ve­de­né pod čís­ly 17 06 01 a 17 06 03
 • 17 08 02 — sta­veb­ní mate­ri­á­ly na bázi sád­ry neu­ve­de­né pod čís­lem 17 08 01
 • 17 09 04 — směs­né sta­veb­ní a demo­lič­ní odpa­dy neu­ve­de­né pod čís­ly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
 • 19 12 09 — neros­ty (např. písek, kameny)
 • 19 13 02 — pev­né odpa­dy ze sana­ce zemi­ny neu­ve­de­né pod čís­lem 19 13 01
 • 20 02 02 — zemi­na a kameny
 • 20 03 03 — ulič­ní smetky

 

Vyhl. č. 294/2005 Sb., o pod­mín­kách uklá­dá­ní odpa­dů na sklád­ky a jejich vyu­ží­vá­ní na povrchu teré­nu a změ­ně vyhláš­ky č. 383/2001 Sb., o podrob­nos­tech naklá­dá­ní s odpa­dy (pří­lo­ha č. 1 odst.2 vyhl. č. 294/2005 Sb. a pří­lo­ha č. 2 vyhl. č. 393/2001 Sb.) pře­de­pi­su­je povin­nost doda­va­te­le odpa­du (vlast­ní­ka odpa­du) pře­dat pro­vo­zo­va­te­li zaří­ze­ní k naklá­dá­ní s odpa­dy Základ­ní popis odpa­du (ZPO) a to v pří­pa­dě jed­no­rá­zo­vé nebo prv­ní z řady opa­ko­va­ných dodá­vek odpa­du v jed­nom kalen­dář­ním roce. Z toho­to důvo­du odpad, jehož vlast­nos­ti nebu­dou dekla­ro­vá­ny ZPO, nebu­de na recyk­lač­ní stře­dis­ko při­jat. Vzor ZPO najde­te v čás­ti „Ke sta­že­ní, kde je pro snad­něj­ší ori­en­ta­ci ve sple­ti záko­nů, vzta­hu­jí­cích se k odpa­dům, umís­těn i „před­vy­pl­ně­ný“ ZPO.

V pří­pa­dě, že doda­va­te­lem odpa­du je nepod­ni­ka­jí­cí fyzic­ká oso­ba, je vyhl. č. 294/2005 Sb. o pod­mín­kách uklá­dá­ní odpa­dů na sklád­ky a jejich vyu­ží­vá­ní na povrchu teré­nu a změ­ně vyhláš­ky č. 383/2001 Sb., o podrob­nos­tech naklá­dá­ní s odpa­dy také sta­no­ve­na povin­nost při pře­dá­ní odpa­du dekla­ro­vat jeho vlast­nos­ti Základ­ní popi­sem odpa­du. Rov­něž ten­to ZPO včet­ně „před­vy­pl­ně­né­ho“ ZPO najde­te v čás­ti „Ke sta­že­ní

Seznam dru­hů odpa­dů, kte­ré je mož­né při­jmout na Recyk­lač­ní stře­dis­ko od nepod­ni­ka­jí­cích fyzic­kých osob:

Kód odpa­du Název Popis odpa­du Odpad nesmí obsahovat
17 01 01 Beton Kusy beto­nu a žele­zo­be­to­nu z demo­lic a rekon­struk­cí staveb. Nátě­ry a povla­ky (např. izo­lač­ní, deko­rač­ní, pene­trač­ní), zne­čiš­tě­ní rop­ný­mi uhlovodíky
17 01 02 Cih­ly Cih­ly, kusy cihel, cih­lo­vé blo­ky (cih­ly spo­je­né mal­tou) z demo­lic a rekon­struk­cí staveb Nátě­ry a povla­ky (např. izo­lač­ní, deko­rač­ní, pene­trač­ní), zne­čiš­tě­ní rop­ný­mi uhlovodíky
17 01 03 Taš­ky a kera­mic­ké výrobky Střeš­ní kry­ti­na z pále­né hlí­ny, obklá­da­cí a pod­la­ho­vé kera­mic­ké dlaž­di­ce z demo­lic a rekon­struk­cí staveb Beto­no­vou střeš­ní kry­ti­nu a střeš­ní kry­ti­nu s obsa­hem azbestu
17 01 07 Smě­si nebo oddě­le­né frak­ce beto­nu, cihel, tašek a keram. výrob­ků neu­ve­de­né pod čís­lem 17 01 06 Odpa­dy sta­veb­ních výrob­ků na bázi pří­rod­ních materiálů Odpa­dy s obsa­hem azbes­tu a ochran­né povla­ky s obsa­hem orga­nic­kých látek a rop­né látky
17 05 04 Zemi­na a kame­ní neu­ve­de­ná pod čís­lem 17 05 03* Orni­ci, raše­li­nu, zemi­nu z kon­ta­mi­no­va­né lokality
20 02 02 Zemi­na a kameny Odpad z údrž­by zahrad a parků Odpad z výko­pů a rekon­struk­cí inže­nýr­ských sítí, orni­ci a rašelinu
Likvidace stavebního odpadu
Likvidace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu

Výstup­ní recyklát se stá­vá výrob­kem dle záko­na č. 22/1997 Sb., v plat­ném zně­ní a nachá­zí širo­ké uplat­ně­ní ve sta­veb­nic­tví. Na vstup­ní mate­ri­ál jsou kla­de­ny pod­mín­ky, kte­ré umož­ní jeho apli­ka­ci na povrchu teré­nu. Výro­bek — sta­veb­ní recyklát není vyhra­ze­ným výrob­kem, tedy poža­dav­ky si sta­no­vu­je výrob­ce a to dle vlast­ní­ho uvá­že­ní nebo na zákla­dě poža­dav­ku odbě­ra­te­le. Spo­leč­nost dále pro­vá­dí pra­vi­del­ný roč­ní moni­to­ring recyklá­tu s tím, že kon­t­ro­lu­je limit­ní uka­za­te­le pro apli­ka­ci toho­to mate­ri­á­lu na povrchu teré­nu. Výsled­kem těch­to kon­t­rol­ních pro­ce­sů je Pro­hlá­še­ní o sho­dě, kte­ré je při­klá­dá­no ke kaž­dé­mu odbě­ru recyklátu.

Ten­to výro­bek – recyklát řada firem vyu­ží­vá při budo­vá­ní komu­ni­ka­cí, chod­ní­ků, při pro­vá­dě­ní růz­ných zásy­pů, záho­zů apod. Samo­zřej­mos­tí je, že ten­to výro­bek je při odbě­ru vyba­ven potřeb­ný­mi dokla­dy a to dokla­dem pro­ka­zu­jí­cím jeho způ­so­bi­lost pro vyu­ži­tí ve sta­veb­nic­tví a dokla­dem, pro­ka­zu­jí­cím jeho hygi­e­nic­kou nezá­vad­nost.

Směsný recyklát (cihla, beton) frakce 0-12 mm
Směsný recyklát (cihla, beton) frakce 0-12 mm
Směsný recyklát (cihla, beton) frakce 12-63 mm
Směsný recyklát (cihla, beton) frakce 12-63 mm
Směsný recyklát (cihla, beton) frakce 63-150 mm
Směsný recyklát (cihla, beton) frakce 63-150 mm
Betonový recyklát frakce 12-63 mm
Betonový recyklát frakce 12-63 mm

Třídění zemin

Vel­mi zají­ma­vým pro­duk­tem v posled­ní době je tří­dě­ná zemi­na, kte­rá je zejmé­na vhod­ná pro:

 • zaklá­dá­ní zahrad
 • pěs­teb­ní účely
 • sado­vé úpravy
 • rekul­ti­va­ce
 • koneč­né terén­ní úpravy

 

Kva­li­ta zemi­ny je dolo­že­na labo­ra­tor­ní­mi zkouš­ka­mi a v sou­čas­né době pro­bí­há její schva­lo­va­cí pro­ces, před­chá­ze­jí­cí Roz­hod­nu­tí o regis­tra­ci vydá­va­né Ústřed­ním kon­t­rol­ním a zku­šeb­ním ústa­vem země­děl­ským Praha.

Tříděná zemina GAMO
Tříděná zemina GAMO - Zemina určená ke konečným terénním úpravám, k výsadbě dřevin a ostatní zeleně. Zemina je bez přídavku substrátu, laboratorně kontrolovaná.
Tříděná zemina GAMO pro HTU
Tříděná zemina GAMO pro HTU - Materiál s řízenou zrnitostí určený pro tvorbu podkladní únosné vyrovnávací vrstvy před aplikací finálních vrstev. Prostupný a zhutnitelný materiál frakce 0-63 mm.

Zadat nezávaznou poptávku