Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů (dále jen „Zása­dy“) popi­su­jí způ­sob zís­ká­vá­ní, pou­ží­vá­ní a dal­ší­ho naklá­dá­ní s osob­ní­mi úda­ji zís­ka­ný­mi pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho roz­hra­ní gamocz.cz (dále jen „webo­vé roz­hra­ní“)

Správ­ce osob­ních údajů:

Gamo Par­du­bi­ce s.r.o., se síd­lem Bla­to 304, 530 02, Mikulovice

IČ: 25286218

DIČ: CZ25286218

IČZ: 00117

zapsa­ná v obchod­ním rejstří­ku Kraj­ský soud v Hrad­ci Krá­lo­vé, oddíl C, vlož­ka 13056

 

Kon­takt­ní úda­je správ­ce osob­ních údajů:

adre­sa pro doru­čo­vá­ní: Bla­to 304, 530 02, Mikulovice

tele­fon­ní čís­lo: +420 725 310 340

kon­takt­ní e‑mail: bana@gamocz.cz

 

Ochra­na osob­ních úda­jů je pro nás veli­ce důle­ži­tá. Pro­sí­me o důsled­né sezná­me­ní se s těmi­to Zása­da­mi, kte­ré obsa­hu­jí důle­ži­té infor­ma­ce týka­jí­cí se naklá­dá­ní s vaši­mi osob­ní­mi úda­ji a sou­vi­se­jí­cích práv a povinností.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Čím se řídí­me při naklá­dá­ní s osob­ní­mi údaji?

Při naklá­dá­ní s osob­ní­mi úda­ji postu­pu­je­me v sou­la­du s práv­ním řádem Čes­ké repub­li­ky a pří­mo pou­ži­tel­ný­mi před­pi­sy Evrop­ské unie, zejmé­na s naří­ze­ním Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dub­na 2016 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES (dále jen „naří­ze­ní“), záko­nem č. 110/2019 Sb., o zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, v plat­ném zně­ní, a záko­nem č. 480/2004 Sb., o někte­rých služ­bách infor­mač­ní spo­leč­nos­ti a o změ­ně někte­rých záko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a záko­nem č. 127/2005 Sb., o elek­tro­nic­kých komu­ni­ka­cích a o změ­ně někte­rých sou­vi­se­jí­cích záko­nů (zákon o elek­tro­nic­kých komu­ni­ka­cích), ve zně­ní poz­děj­ších předpisů.

 • Co jsou osob­ní údaje?

Osob­ní­mi úda­ji se rozu­mí veš­ke­ré infor­ma­ce, kte­ré iden­ti­fi­ku­jí nebo mohou iden­ti­fi­ko­vat kon­krét­ní fyzic­kou oso­bu. Osob­ní­mi úda­ji jsou zejmé­na (avšak niko­liv výlučně):

 • iden­ti­fi­kač­ní úda­je, jako např. jmé­no a pří­jme­ní, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, daňo­vé iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, datum naro­ze­ní, při­hla­šo­va­cí jmé­no do uži­va­tel­ské­ho účtu;
 • kon­takt­ní úda­je, jako např. adre­sa byd­liš­tě (nebo doru­čo­va­cí adre­sa), tele­fon­ní čís­lo, e‑mailová adresa;
 • dal­ší úda­je, jako např. infor­ma­ce zís­ka­né pomo­cí sou­bo­rů coo­kies, IP adre­sa (síťo­vý iden­ti­fi­ká­tor) včet­ně typu pro­hlí­že­če, zaří­ze­ní a ope­rač­ní­ho sys­té­mu, doby a počtu pří­stu­pů na webo­vé roz­hra­ní a dal­ší obdob­né informace.

 

 1. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Jak zís­ká­vá­me vaše osob­ní údaje?

Své osob­ní úda­je nám posky­tu­je­te zejmé­na při vypl­ně­ní objed­náv­ky (event. v rám­ci kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře), pří­pad­ně při zří­ze­ní uži­va­tel­ské­ho účtu. Pokud dojde k jaké­ko­liv změ­ně vašich osob­ních úda­jů, infor­muj­te nás o tom, prosím.

Při návštěvě a uží­vá­ní webo­vé­ho roz­hra­ní může dále dochá­zet k zís­ká­vá­ní a uklá­dá­ní někte­rých osob­ních úda­jů pro­střed­nic­tvím sou­bo­rů coo­kies. Více o sou­bo­rech coo­kies se dočte­te v člán­ku 5 těch­to Zásad.

 • Na jakém zákla­dě a pro jaké úče­ly zpra­co­vá­vá­me vaše osob­ní údaje?
 • Osob­ní úda­je zada­né při poptá­vá­ní (zejmé­na pro­střed­nic­tvím kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře) a objed­ná­vá­ní zbo­ží může­me bez vaše­ho výslov­né­ho sou­hla­su zpra­co­vá­vat na zákla­dě a za úče­lem uza­vře­ní a plně­ní smlou­vy, tedy za úče­lem dodá­ní zbo­ží. Dále může­me tyto úda­je zpra­co­vá­vat na zákla­dě a za úče­lem spl­ně­ní našich záko­nem sta­no­ve­ných povin­nos­tí (zejmé­na evi­denč­ní povin­nos­ti, archi­va­ce daňo­vých dokla­dů apod.) a na zákla­dě naše­ho opráv­ně­né­ho zájmu pro úče­ly ochra­ny našich práv­ních náro­ků.
 • Osob­ní úda­je zada­né při zalo­že­ní uži­va­tel­ské­ho účtu může­me bez vaše­ho výslov­né­ho sou­hla­su zpra­co­vá­vat na zákla­dě plně­ní smlou­vy a výluč­ně za úče­lem umož­ně­ní pří­stu­pu, sprá­vy a vede­ní uži­va­tel­ské­ho účtu.
 • Vaši e‑mailovou adre­su jsme opráv­ně­ni bez vaše­ho výslov­né­ho sou­hla­su vyu­žít na zákla­dě naše­ho opráv­ně­né­ho zájmu pro zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní týka­jí­cích se naše­ho zbo­ží obdob­né­ho tomu, kte­ré jste si od nás objed­na­li. Zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní může­te kdy­ko­liv (i v rám­ci objed­ná­vá­ní zbo­ží) odmítnout.
 • Pokud nám k tomu potvr­ze­ním na webo­vém roz­hra­ní dáte sou­hlas, může­me vaše osob­ní úda­je zada­né na webo­vém roz­hra­ní, zejmé­na při vypl­ně­ní objed­náv­ky nebo při zalo­že­ní uži­va­tel­ské­ho účtu, zpra­co­vá­vat za úče­lem zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a pří­mé­ho mar­ke­tingu, pří­pad­ně za dal­ší­mi úče­ly, se kte­rý­mi jste výslov­ně sou­hla­si­li. Pokud jste mlad­ší 15 let, je potře­ba, aby sou­hlas udě­lil váš zákon­ný zástup­ce. V pří­pa­dě pochyb­nos­tí si může­me vyžá­dat potvr­ze­ní o vašem věku.
 • Pokud pro­střed­nic­tvím sou­bo­rů coo­kies dochá­zí ke zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, tyto osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me na zákla­dě a pro úče­ly uza­vře­ní a plně­ní smlou­vy (týká se pou­ze nezbyt­ných coo­kies) nebo na zákla­dě vaše­ho sou­hla­su (kte­rý udě­lu­je­te v pří­sluš­né liš­tě umís­tě­né na webo­vém roz­hra­ní, při­čemž bez toho­to sou­hla­su není mož­né tyto sou­bo­ry coo­kies shro­maž­ďo­vat), a to zejmé­na pro úče­ly pro­vá­dě­ní uži­va­tel­ské pod­po­ry, zlep­šo­vá­ní našich slu­žeb včet­ně ana­lý­zy cho­vá­ní uži­va­te­lů a mar­ke­tingu.

Pou­žít vaše osob­ní úda­je k jiné­mu úče­lu, než pro kte­rý byly zís­ká­ny, může­me jen na zákla­dě vaše­ho souhlasu.

 • Po jak dlou­hou dobu úda­je využíváme?

Osob­ní úda­je zada­né v rám­ci poptá­vá­ní a objed­ná­vá­ní zbo­ží nebo v rám­ci regis­tra­ce vyu­ží­vá­me pou­ze po dobu nezbyt­nou pro spl­ně­ní smlou­vy a spl­ně­ní práv­ních povin­nos­tí, resp. pro ochra­nu našich práv­ních nároků.

Pokud nám udě­lí­te výslov­ný sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů nebo pokud uží­vá­me vaši e‑mailovou adre­su pro zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní v sou­la­du s před­cho­zím člán­kem, budou úda­je vyu­ži­ty po dobu fun­go­vá­ní webo­vé­ho roz­hra­ní, na kte­rém bude­me nabí­zet zbo­ží obdob­né tomu, kte­ré jste si od nás objed­na­li, event. po dobu uve­de­nou v souhlasu.

 

 1. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
  • Prá­vo na odvo­lá­ní sou­hla­su se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

Pokud zpra­co­vá­vá­me vaše osob­ní úda­je jen na zákla­dě vaše­ho sou­hla­su (tj. bez jiné­ho zákon­né­ho důvo­du), může­te ten­to sou­hlas kdy­ko­liv odvolat.

Odvo­lá­ní sou­hla­su se zpra­co­vá­ním vašich osob­ních úda­jů je mož­né kdy­ko­liv, a to:

 • pro­střed­nic­tvím e‑mailu zasla­né­ho na naši kon­takt­ní e‑mailovou adresu;
 • tele­fo­nic­ky na našem kon­takt­ním tele­fon­ním čísle;
 • písem­ně for­mou dopi­su zasla­né­ho na naši doru­čo­va­cí adresu;
 • u pří­sluš­ných sou­bo­rů coo­kies – v nasta­ve­ní webo­vé­ho roz­hra­ní nebo v nasta­ve­ní vaše­ho inter­ne­to­vé­ho prohlížeče;
 • v pří­pa­dě obchod­ních sdě­le­ní – způ­so­bem, kte­rý je uve­den v kaž­dém e‑mailu obsa­hu­jí­cím obchod­ní sdě­le­ní (klik­nu­tím na odhla­šo­va­cí odkaz nebo jiným způsobem).

Odvo­lá­ním sou­hla­su není dotče­na zákon­nost zpra­co­vá­ní úda­jů pro­vá­dě­né­ho do doby odvo­lá­ní sou­hla­su se zpracováním.

 • Prá­vo na pří­stup k osob­ním údajům

Máte prá­vo nás požá­dat o infor­ma­ci, zda pro­vá­dí­me zpra­co­vá­ní vašich osob­ních úda­jů. Pokud vaše úda­je zpra­co­vá­vá­me, máte prá­vo na pří­stup k těm­to osob­ním úda­jům a zejmé­na k násle­du­jí­cím informacím:

 • účel zpra­co­vá­ní;
 • kate­go­rie zpra­co­vá­va­ných osob­ních údajů;
 • pří­jem­ci nebo kate­go­rie pří­jem­ců, kte­rým budou osob­ní úda­je zpřístupněny;
 • doba, po kte­rou budou osob­ní úda­je uloženy.

Na vaši žádost vám poskyt­ne­me kopii zpra­co­vá­va­ných úda­jů. Za dal­ší kopie vám může­me účto­vat admi­nis­tra­tiv­ní popla­tek nepře­vy­šu­jí­cí nákla­dy spo­je­né s vyho­to­ve­ním a pře­dá­ním těch­to dal­ších kopií.

 • Prá­vo na opravu

Pokud jsou vaše osob­ní úda­je nepřes­né nebo neú­pl­né, máte prá­vo poža­do­vat bez­od­klad­nou nápra­vu, tj. opra­vu nepřes­ných úda­jů a/nebo dopl­ně­ní neú­pl­ných údajů.

 • Prá­vo vznést námit­ku pro­ti zpracování

Máte prá­vo kdy­ko­liv vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní vašich osob­ních úda­jů, pokud je zpra­co­vá­vá­me pro úče­ly pří­mé­ho mar­ke­tingu včet­ně jaké­ho­ko­liv auto­ma­ti­zo­va­né­ho zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů. Po vzne­se­ní námit­ky pře­sta­ne­me vaše osob­ní úda­je pro tyto úče­ly dále zpracovávat.

 • Prá­vo na výmaz („prá­vo být zapomenut“)

Máte prá­vo poža­do­vat, abychom vaše osob­ní úda­je sma­za­li, pokud:

 • osob­ní úda­je již nejsou potřeb­né pro úče­ly, pro kte­ré byly shro­máž­dě­ny nebo zpracovávány;
 • jste odvo­la­li sou­hlas se zpracováním;
 • jste vznes­li námit­ky pro­ti zpra­co­vá­ní osob­ních údajů;
 • osob­ní úda­je byly zpra­co­vá­vá­ny protiprávně.

Pokud nee­xis­tu­jí zákon­né důvo­dy pro odmít­nu­tí vyma­zá­ní, jsme povin­ni vaší žádosti vyhovět.

 • Prá­vo na ome­ze­ní zpracování

Máte prá­vo poža­do­vat, abychom ome­zi­li zpra­co­vá­ní vašich osob­ních úda­jů, pokud:

 • popí­rá­te přes­nost svých osob­ních údajů;
 • je zpra­co­vá­ní pro­ti­práv­ní a vy namís­to výma­zu žádá­te o ome­ze­ní zpra­co­vá­ní osob­ních údajů;
 • již vaše osob­ní úda­je nepo­tře­bu­je­me pro úče­ly zpra­co­vá­ní, ale vy je poža­du­je­te pro urče­ní, výkon či obha­jo­bu práv­ních nároků;
 • vzne­se­te námit­ku pro­ti zpracování.

Při ome­ze­ní zpra­co­vá­ní jsme pou­ze opráv­ně­ni vaše osob­ní úda­je ulo­žit; dal­ší zpra­co­vá­ní je mož­né jen s vaším sou­hla­sem, nebo ze zákon­ných důvodů.

Pokud je zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů ome­ze­no z důvo­du námit­ky pro­ti zpra­co­vá­ní, trvá ome­ze­ní po dobu nut­nou pro zjiš­tě­ní, zda jsme povin­ni vaší námit­ce vyhovět.

Pokud je zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů ome­ze­no z důvo­du popře­ní přes­nos­ti úda­jů, trvá ome­ze­ní po dobu ově­ře­ní přes­nos­ti údajů.

 • Prá­vo na pře­no­si­tel­nost údajů

Máte prá­vo na zís­ká­ní vašich osob­ních úda­jů, kte­ré jste nám poskyt­li, ve struk­tu­ro­va­ném, běž­ně pou­ží­va­ném a stro­jo­vě čitel­ném for­má­tu a jejich pře­dá­ní jiné­mu správ­ci osob­ních údajů.

 • Jak může­te svá prá­va uplatnit?

Vaše prá­va v sou­vis­los­ti s osob­ní­mi úda­ji může­te uplat­nit pro­střed­nic­tvím našich kon­takt­ních úda­jů. Veš­ke­ré infor­ma­ce a úko­ny vám budou poskyt­nu­ty bez zby­teč­né­ho odkladu.

Při ochra­ně vašich osob­ních úda­jů vám vyjde­me maxi­mál­ně vstříc. Pokud ovšem s vyří­ze­ním nebu­de­te spo­ko­je­ni, máte prá­vo obrá­tit se na pří­sluš­né orgá­ny, zejmé­na na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů (http://www.uoou.cz), kte­rý vyko­ná­vá dozor nad ochra­nou osob­ních úda­jů. Tím­to usta­no­ve­ním není dotče­no vaše opráv­ně­ní obrá­tit se se svým pod­ně­tem na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů přímo.

Pokud se zejmé­na vaše byd­liš­tě, mís­to výko­nu zaměst­ná­ní nebo mís­to údaj­né­ho poru­še­ní ochra­ny osob­ních úda­jů nachá­zí mimo Čes­kou repub­li­ku v jiném člen­ském stá­tě Evrop­ské unie, může­te se obrá­tit na pří­sluš­ný dozo­ro­vý úřad v tom­to člen­ském státě.

 

 1. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Kdo vaše osob­ní úda­je zpracovává?

Jsme správ­cem osob­ních úda­jů ve smys­lu nařízení.

V roz­sa­hu, jaký je nut­ný pro spl­ně­ní smlou­vy nebo dal­ších povin­nos­tí, jsme opráv­ně­ni vaše osob­ní úda­je pře­dá­vat i dal­ším oso­bám, např. doprav­cům, doda­va­te­lům clou­do­vých úlo­žišť, správ­cům e‑mailových kam­pa­ní, exter­ní účet­ní nebo dal­ším oso­bám podí­le­jí­cím se na spl­ně­ní smlou­vy či našich povin­nos­tí. Pří­pad­ně může­me pově­řit i jiné zpra­co­va­te­le a pří­jem­ce osob­ních úda­jů. Kdo kon­krét­ně vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá, vám sdě­lí­me také na zákla­dě vaše­ho dotazu.

Vaše osob­ní úda­je nebu­dou pře­dá­vá­ny do stá­tů mimo Evrop­skou unii, leda­že to bude nezbyt­né pro plně­ní smlou­vy nebo z jiné­ho důvo­du v sou­la­du s pra­vi­dly tako­vé­ho­to pře­dá­vá­ní sta­no­ve­ný­mi nařízením.

 • Jak osob­ní úda­je zpracováváme?

Osob­ní i dal­ší zís­ká­va­né úda­je jsou plně zabez­pe­če­ny pro­ti zne­u­ži­tí. Osob­ní úda­je budou zpra­co­vá­vá­ny v elek­tro­nic­ké podo­bě auto­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem nebo v tiš­tě­né podo­bě neau­to­ma­ti­zo­va­ným způsobem.

 

 1. SOUBORY COOKIES
  • Co jsou to coo­kies?

Coo­kies jsou tex­to­vé sou­bo­ry uklá­da­né do počí­ta­če nebo jiné­ho elek­tro­nic­ké­ho zaří­ze­ní kaž­dé­ho návštěv­ní­ka webo­vé­ho roz­hra­ní, kte­ré umož­ňu­jí fun­go­vá­ní webo­vé­ho rozhraní.

Ne všech­ny coo­kies shro­maž­ďu­jí osob­ní úda­je; někte­ré pou­ze umož­ňu­jí správ­né fun­go­vá­ní webo­vé­ho roz­hra­ní. Pou­ží­vá­ní sou­bo­rů coo­kies může­te odmít­nout vol­bou v pří­sluš­ném nasta­ve­ní v inter­ne­to­vém prohlížeči.

Upo­zor­ňu­je­me na to, že při odmít­nu­tí pou­ží­vá­ní sou­bo­rů coo­kies není vylou­če­no, že nebu­de­te moci plně vyu­ží­vat veš­ke­ré funk­ce webo­vé­ho rozhraní.

 • Jaké coo­kies a pro jaké úče­ly je webo­vé roz­hra­ní využívá?

Webo­vé roz­hra­ní pou­ží­vá relač­ní (dočas­né) coo­kies, kte­ré jsou auto­ma­tic­ky mazá­ny po ukon­če­ní pro­hlí­že­ní webo­vé­ho roz­hra­ní. Dále vyu­ží­vá trva­lé coo­kies, kte­ré zůstá­va­jí ve vašem zaří­ze­ní, dokud nedo­jde k jejich expi­ra­ci nebo dokud je nesmažete.

Coo­kies, kte­ré vyu­ží­vá webo­vé roz­hra­ní, jsou následující:

 • coo­kies prv­ní stra­ny – tyto coo­kies jsou při­řa­ze­ny k domé­ně naše­ho webu; jed­ná se o nezbyt­né coo­kies a výkon­nost­ní coo­kies, kte­ré vyu­ží­vá­me pro uza­ví­rá­ní a plně­ní smlou­vy, (zejmé­na nezbyt­né coo­kies), pří­pad­ně na zákla­dě výše uve­de­né­ho sou­hla­su. Tyto coo­kies mohou být dočas­né nebo trvalé; 
  • nezbyt­né coo­kies – umož­ňu­jí navi­ga­ci na webo­vém roz­hra­ní a vyu­ží­vá­ní základ­ních funk­cí, zpra­vi­dla vás nijak nei­den­ti­fi­ku­jí a nejed­ná se o osob­ní údaje;
  • výkon­nost­ní coo­kies – slou­ží pro ana­lý­zu způ­so­bu vyu­ží­vá­ní webo­vé­ho roz­hra­ní (počet návštěv, čas strá­ve­ný na webo­vém roz­hra­ní apod.); úda­je zís­ka­né těmi­to coo­kies jsou zpra­vi­dla ano­nym­ní, ke shro­maž­ďo­vá­ní těch­to sou­bo­rů coo­kies dochá­zí na zákla­dě vaše­ho sou­hla­su (kte­rý udě­lu­je­te v pří­sluš­né liš­tě umís­tě­né na webo­vém roz­hra­ní, při­čemž bez toho­to sou­hla­su není mož­né tyto sou­bo­ry coo­kies shromažďovat);
 • coo­kies tře­tích stran – tyto coo­kies jsou při­řa­ze­ny k jiné domé­ně, než je domé­na naše­ho webu, a to i když se nachá­zí­te na našem webu; tyto coo­kies nám na zákla­dě vaše­ho sou­hla­su (kte­rý udě­lu­je­te v pří­sluš­né liš­tě umís­tě­né na webo­vém roz­hra­ní, při­čemž bez toho­to sou­hla­su není mož­né tyto sou­bo­ry coo­kies shro­maž­ďo­vat) umož­ňu­jí zejmé­na ana­ly­zo­vat náš web a zob­ra­zo­vat pro vás rekla­mu na míru; jed­ná se o funkč­ní coo­kies a cíle­né a reklam­ní cookies; 
  • funkč­ní coo­kies – slou­ží k per­so­na­li­za­ci obsa­hu pro­střed­nic­tvím zapa­ma­to­vá­ní při­hla­šo­va­cích úda­jů, geo­lo­ka­ce apod.; jejich pro­střed­nic­tvím může dochá­zet k zís­ká­vá­ní a zpra­co­vá­ní osob­ních údajů;
  • cíle­né a reklam­ní coo­kies – slou­ží k zob­ra­zo­vá­ní cíle­ných reklam na webo­vém roz­hra­ní i mimo ně; jejich pro­střed­nic­tvím může dochá­zet k zís­ká­vá­ní a zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů. Infor­ma­ce o tom, jak náš web vyu­ží­vá­te, může­me dále sdí­let s naši­mi part­ne­ry z oblas­ti soci­ál­ních sítí, inzer­ce a analýz.
  • Pou­ží­va­né služ­by pra­cu­jí­cí s cookies

Webo­vé roz­hra­ní pou­ží­vá služ­bu Goo­gle Ana­ly­tics a pří­pad­ně i dal­ší služ­by posky­to­va­né spo­leč­nos­tí Goo­gle LLC (dále jen „Goo­gle“), služ­bu Face­book Pixel posky­to­va­nou spo­leč­nos­tí Face­book Inc. a služ­bu Sklik posky­to­va­nou spo­leč­nos­tí Seznam.cz, a.s. Tyto služ­by pra­cu­jí s infor­ma­ce­mi zís­ka­ný­mi pro­střed­nic­tvím sou­bo­rů cookies.

Služ­ba Goo­gle Ana­ly­tics slou­ží k zís­ká­ní sta­tis­tic­kých infor­ma­cí o vašem uží­vá­ní webo­vé­ho roz­hra­ní. Sou­bo­ry coo­kies zís­ka­né tou­to služ­bou expi­ru­jí v závis­los­ti na nasta­ve­ní pro­hlí­že­če, nej­vý­še pak po 2 letech, popří­pa­dě dokud nedo­jde k jejich manu­ál­ní­mu odstra­ně­ní z vaší strany.

Služ­ba Goo­gle Ads slou­ží k vaší iden­ti­fi­ka­ci v rám­ci reklam­ní sítě spo­leč­nos­ti Goo­gle a k opě­tov­né­mu cíle­ní rekla­my (retar­ge­ting a remar­ke­ting). Sou­bo­ry coo­kies zís­ka­né tou­to služ­bou expi­ru­jí v závis­los­ti na nasta­ve­ní pro­hlí­že­če, nej­vý­še pak po 18 měsí­cích, popří­pa­dě dokud nedo­jde k jejich manu­ál­ní­mu odstra­ně­ní z vaší strany.

Služ­ba Face­book Pixel slou­ží k vaší iden­ti­fi­ka­ci v rám­ci reklam­ní sítě spo­leč­nos­ti Face­book Inc. a k opě­tov­né­mu cíle­ní rekla­my (retar­ge­ting a remar­ke­ting). Sou­bo­ry coo­kies zís­ka­né tou­to služ­bou expi­ru­jí v závis­los­ti na nasta­ve­ní pro­hlí­že­če, nej­vý­še pak po 2 letech, popří­pa­dě dokud nedo­jde k jejich manu­ál­ní­mu odstra­ně­ní z vaší strany.

Služ­ba Sklik.cz slou­ží k vaší iden­ti­fi­ka­ci v rám­ci reklam­ní sítě spo­leč­nos­ti Seznam.cz a k opě­tov­né­mu cíle­ní rekla­my (retar­ge­ting a remar­ke­ting). Sou­bo­ry coo­kies zís­ka­né tou­to služ­bou expi­ru­jí v závis­los­ti na nasta­ve­ní pro­hlí­že­če, nej­vý­še pak po 18 měsí­cích, popří­pa­dě dokud nedo­jde k jejich manu­ál­ní­mu odstra­ně­ní z vaší strany.

Pokud vás zají­má, jak Goo­gle vyu­ží­vá data, kte­ré od nás zís­ká­vá, a jak zpra­co­vá­ní upra­vit nebo zaká­zat, dozví­te se tyto infor­ma­ce klik­nu­tím na násle­du­jí­cí odkaz: Jak Goo­gle vyu­ží­vá data, když pou­ží­vá­te weby nebo apli­ka­ce našich part­ne­rů.

 • Jak nasta­vit a pří­pad­ně odmít­nout zpra­co­vá­ní sou­bo­rů cookies

Návod, jak správ­ně nasta­vit a spra­vo­vat zpra­co­vá­ní sou­bo­rů coo­kies ve vašem inter­ne­to­vém pro­hlí­že­či, nalez­ne­te zde:

Goo­gle Chro­me – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Inter­net Explo­rer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Micro­soft Edge – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozil­la Fire­fox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Ope­ra – https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safa­ri – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 

Tyto Zása­dy jsou plat­né a účin­né od 11. 6. 2024.